GASTRO

Pasta s mrvicama

Maka­ro­ni s pa­ra­daj­zom i kre­ke­ri­ma

Na­tr­ljaj­te je­dan đe­vrek če­nom be­log lu­ka i iz­mr­vi­te ga. Blan­ši­raj­te 100 g pa­ra­daj­za oko 30 se­kun­di, pa ih ras­hla­di­te u su­du pu­nom le­da i vo­de i olju­šti­te ih. Ma­nji pleh na­pu­ni­te do­po­la uljem, do­daj­te po ka­ši­či­cu su­vih: maj­či­ne du­ši­ce, bo­silj­ka, ma­jo­ra­na i žal­fi­je, do­daj­te i ka­ši­či­cu bla­go is­tu­ca­nih zr­na bi­be­ra i 3 neo­lju­šte­na če­na be­log lu­ka. Za­grej­te rer­nu na 70˚C, uba­ci­te pleh i za­grej­te ga 10 mi­nu­ta. Po­tom u pleh uba­ci­te olju­šte­ni pa­ra­dajz i 300 g mi­ni-pa­ra­daj­za (tre­ba da bu­du pre­kri­ve­ni uljem) i vra­ti­te u rer­nu da se pe­ku 30 mi­nu­ta. Iz­va­di­te i osta­vi­te da se ras­hla­di. U me­đu­vre­me­nu sku­vaj­te 400 g krup­ni­jih ma­ka­ro­na, za­či­ni­te ih oce­đe­nim pa­ra­daj­zom kog ste po­so­li­li i bla­go iz­gnje­či­li. Do­pu­ni­te mr­vi­ca­ma đe­vre­ka i pre­lij­te aoma­tič­nim uljem iz ple­ha. Za 4 oso­be.

Špa­ge­ti s pa­tli­dža­nom i lju­tom pa­pri­či­com

za 4 oso­be

320 g špa­ge­ta, 1 čen be­log lu­ka, 40 g oči­šće­nih pi­sta­ća, 1 du­gu­lja­sti pa­tli­džan, 1 ve­zi­ca bo­silj­ka, 1 kri­ška do­ma­ćeg hle­ba, ma­lo lju­te tu­ca­ne pa­pri­ke, ulje za pr­že­nje, ma­sli­no­vo ulje, so

1Olju­šti­te ko­ru pa­tli­dža­na, za­hva­ta­ju­ći ma­lo i pul­pu, ise­ci­te ko­ru na uske šta­pi­će i is­pr­ži­te je. Oce­di­te je na pa­pir­nom ubru­su i pre­ba­ci­te u to­plu rer­nu da osta­ne hr­ska­va.

2Pul­pu pa­tli­dža­na ise­ci­te na koc­ki­ce i ma­lo je po­so­li­te. Pi­sta­će krup­no isec­kaj­te. Za­grej­te du­blji te­flon­ski ti­ganj, si­paj­te 3 ka­ši­ke ma­sli­no­vog ulja, do­daj­te be­li luk, pul­pu pa­tli­dža­na i pi­sta­će, pa sve pr­ži­te 2 mi­nu­ta na ja­koj va­tri stal­no me­ša­ju­ći.

3Od­stra­ni­te ko­ri­cu s par­če­ta hle­ba, pa sre­di­nu iz­blen­di­raj­te i za­či­ni­te je sa 2 ka­ši­či­ce ulja i tu­ca­nom pa­pri­kom. Ras­po­re­di­te ih na ma­nji pleh i pre­ba­ci­te u rer­nu za­gre­ja­nu na 120˚C na ko­ji mi­nut.

4Sku­vaj­te špa­ge­te, oce­di­te ih i uba­ci­te u ti­ganj s pa­tli­dža­nom i pi­sta­ći­ma. Do­daj­te ša­či­cu li­sto­va bo­silj­ka, lju­te mr­vi­ce i po­slu­ži­te ukra­še­no pr­že­nom ko­ri­com pa­tli­dža­na.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 25 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 20 mi­nu­ta

Tro­šak: 242-550 din.

455 kcal po por­ci­ji

Pi­kant­ni, ali ne pre­vi­še

Školj­ki­ce s krom­pi­rom i bo­silj­kom

za 4 oso­be

320 g te­ste­ni­ne u ob­li­ku školj­ki­ca, 2 če­na be­log lu­ka, 2 ve­ća krom­pi­ra, 2 gran­či­ce ru­zma­ri­na (ili 1 rav­na ka­ši­ka su­vog), 2 kri­ške tost hle­ba, 1 ve­za bo­silj­ka, 40 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Olju­šti­te krom­pi­re i ise­ci­te ih na koc­ki­ce. Za­grej­te 6 ka­ši­ka ulja u du­bljem te­flon­skom ti­ga­nju i pr­ži­te krom­pir 10 mi­nu­ta sa svih stra­na. To­kom ku­va­nja uba­ci­te usit­njen čen be­log lu­ka i po­la ko­li­či­ne sit­no sec­ka­nih igli­ca ru­zma­ri­na. Kad je krom­pir hr­skav spo­lja, a mek iz­nu­tra, po­so­li­te ga, po­bi­be­ri­te, do­daj­te još ma­lo ru­zma­ri­na i sklo­ni­te s va­tre.

2Od­stra­ni­te ko­ri­cu s kri­ški hle­ba i to­sti­raj­te hleb pod gri­lom u rer­ni. Sa­če­kaj­te da se ras­hla­di, iz­lo­mi­te ga i iz­blen­di­raj­te s li­sto­vi­ma bo­silj­ka i pre­o­sta­lim be­lim lu­kom ise­če­nim na li­sti­će.

3Sku­vaj­te pa­stu u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de, oce­di­te je i uba­ci­te u ti­ganj s krom­pi­rom. Pro­me­šaj­te, ras­po­re­di­te na ta­nji­re, po­spi­te par­me­za­nom i mr­vi­ca­ma, po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 20 mi­nu­ta

Tro­šak: 377-538 din.

500 kcal po por­ci­ji

De­li­kat­no aro­ma­ti­zo­va­ne

Ukus i sve­ži­na

Ma­ka­ro­ni s bo­ra­ni­jom i mr­vi­ca­ma s bal­za­mi­kom

za 4 oso­be

320 g ma­ka­ro­na po iz­bo­ru, 1 kri­ška in­te­gral­nog hle­ba, naj­bo­lje sta­rog 2 da­na, 200 g smr­znu­te bo­ra­ni­je, 2 če­na be­log lu­ka, 60 g di­mlje­nog kač­ka­va­lja, 30 g par­me­za­na u ko­ma­du, 1 ve­za ori­ga­na (ili 2 rav­ne ka­ši­či­ce su­vog), bal­za­mi­ko sir­će, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Osta­vi­te bo­ra­ni­ju da se od­le­di. Di­mlje­ni kač­ka­valj sit­no na­ren­daj­te. Od­stra­ni­te ko­ri­cu s hle­ba, pa hleb krup­no iz­blen­di­raj­te. Po­pr­skaj­te ga sa 2 ka­ši­či­ce bal­za­mi­ko sir­će­ta i to­sti­raj­te u rer­ni za­gre­ja­noj na 120˚C 5 mi­nu­ta ili dok mr­vi­ce ne po­sta­nu hr­ska­ve.

2Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne klju­ča­le vo­de za­jed­no s bo­ra­ni­jom. Oce­di­te ih, pa ih pro­pr­ži­te u du­bljem ti­ga­nju s pre­o­sta­lim, sec­ka­nim be­lim lu­kom na 3 ka­ši­ke ulja. Po­tom do­daj­te ori­ga­no, ren­da­ni di­mlje­ni kač­ka­valj i pro­me­šaj­te.

3Ras­po­re­di­te te­ste­ni­nu na po­je­di­nač­ne ta­nji­re, po­spi­te je par­me­za­nom ise­če­nim na tan­ke li­sti­će i mr­vi­ca­ma. Po­bi­be­ri­te i po­slu­ži­te pre­li­ve­no ma­sli­no­vim uljem. 

ve­o­ma jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 15 mi­nu­ta

Tro­šak: 365-1.078 din.

440 kcal po por­ci­ji

De­li­kat­no aro­ma­ti­zo­va­ne

Bo­ga­ta i aro­ma­tič­na

Ma­ka­ro­ni s mi­ro­đi­jom, sar­di­na­ma i kre­ke­ri­ma

za 4 oso­be

320 g ma­ka­ro­na, 2 ve­ze mi­ro­đi­je, 16  sve­žih oči­šće­nih sar­di­na, 60 g ren­da­nog par­me­za­na, 100 g sla­nih kre­ke­ra, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Ope­ri­te i obri­ši­te mi­ro­đi­ju, krat­ko je blan­ši­raj­te, obri­ši­te je i is­cep­kaj­te. Sta­vi­te pa­stu da se ku­va 2 mi­nu­ta u vo­di u ko­joj se ku­va­la mi­ro­đi­ja, oce­di­te je i sa­ču­vaj­te vo­du od ku­va­nja.

2Kre­ke­re usit­ni­te. Uljem bla­go pre­ma­ži­te pra­vo­u­ga­o­ni pleh di­men­zi­ja 22x28 cm, na dno ras­po­re­di­te pa­stu u sa­mo jed­nom slo­ju, slo­ži­te pre­ko sloj sar­di­na, po­so­li­te, po­bi­be­ri­te i po­spi­te mi­ro­đi­jom. Na kra­ju po­spi­te par­me­za­nom, s 4 ka­ši­ke mr­vi­ca kre­ke­ra, bi­be­rom i do­bro pre­lij­te uljem.

3Vo­du od ku­va­nja ko­ju ste sa­ču­va­li na­lij­te u pleh da do­đe do po­la nje­go­ve vi­si­ne. Pre­ba­ci­te pleh u rer­nu za­gre­ja­nu na 180˚C i pe­ci­te 30 mi­nu­ta. Uko­li­ko to­kom pe­če­nja po­vr­ši­na poč­ne br­zo da hva­ta bo­ju, pre­krij­te je alu­fol­li­jom.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 40 mi­nu­ta

Tro­šak: 630-800 din.

485 kcal po por­ci­ji

Tags:
Povezane teme

GASTRO

Recept za svadbenu tortu princa Harija i Megan Markl

Pripremite tortu koja je postala najtraženija nakon kraljevskog venčanja.

GASTRO

Trendovi u hrani: hleb u boji

Plavi sendviči, ružičasto-žute lepinje, hleb u duginim bojama - švedski kuvari uveli su u modu neobičan trend.

GASTRO

Napravite omiljeni napitak - Aperol Spritz

Aperol Spritz je jedan od najmodernijih letnjih koktela u Evropi.

GASTRO

Krem čorba od tikvica sa mirođijom

Ukoliko ste ljubitelj čorbica onda ne smete propustiti i ne isprobati ovaj recept!

GASTRO

Pljeskavice od tikvica

Predlažemo da ovog proleća tradicionalne pljeskavice zamenite pljeskavicama od tikvica.

GASTRO

Letnji kiš sa tikvicama

Predstavljamo vam recept za ukusan kiš sa tikvicama!

GASTRO

Tikvice punjene mesom i mocarelom

Ukoliko ne znate šta danas da pripremite za ručak, predlažemo sočne tikvice punjene mesom i mocarelom.

GASTRO

Rolnice punjene krem-sirom

Bilo da su pohovane, punjene, grilovane, u musaki, pasti ili deo nekog kolača – tikvice su odličan izbor za trpezu

GASTRO

Čizkejk brauni sa malinama

Ukusna mešavina koja će zadovoljiti i najveće gurmane.

GASTRO

Trendi hrana: sladoled od jorgovana

Španski kuvar pravi jedinstveni sladoled!

GASTRO

Banoffee torta sa karamelom (bez pečenja)

Mi volimo torte bez pečenja - naša omiljena je zdrava verzija Banoffee torte.

GASTRO

Rolat od mesa punjen pečurkama sa sosom od nara

Dobro poznatu mesnu deliciju možete poslužiti i hladnu, baš kao i kiselkasto-slatki voćni preliv.

GASTRO

Meso na inovativan način – Juneći gulaš

Neizostavno meso pripremljeno na tradicionalan, a opet inovativan način.

GASTRO

Ukusni sok od četiri citrusa

Ukusni kokteli puni vitamina jačaju imuni sistem i dovode telo u fomu.

© Copyright 2019. All Rights Reserved, Astrology.

Developed by

www.kompozit.ua