GASTRO

Danas u frižideru - mortadela

Pa­sta s ra­gu­om od pa­ra­daj­za

za 4 oso­be

320 g krat­ke te­ste­ni­ne po že­lji, 300 g mor­ta­de­le u ko­ma­du, ise­če­ne na koc­ki­ce, 150 g ko­re­na ce­le­ra, 1 šar­ga­re­pa, po­la gla­vi­ce cr­nog lu­ka, 1 list lo­vo­ra, 1 gran­či­ca ru­zma­ri­na (ili 2 ka­ši­či­ce su­vog), 1 gran­či­ca maj­či­ne du­ši­ce (ili pr­sto­hvat su­ve), po­la ča­še be­log vi­na, 300 g mi­ni pa­ra­daj­za, 30 g par­me­za­na ili gra­na pa­da­na u ko­ma­du, ma­sli­no­vo ulje, so, bi­ber

1Oči­sti­te ce­ler, šar­ga­re­pu i luk, krup­no ih isec­kaj­te i osta­vi­te da pro­pr­že u ti­ga­nju na 4 ka­ši­ke za­gre­ja­nog ulja. Do­daj­te za­čin­sko bi­lje i koc­ki­ce mor­ta­de­le, pa pr­ži­te sve oko 3-4 mi­nu­ta.

2Za­lij­te vi­nom i sa­če­kaj­te da is­pa­ri. Ope­ri­te pa­ra­daj­ze, pre­se­ci­te ih na­po­la, do­daj­te ih u ti­ganj, po­ja­čaj­te va­tru i din­staj­te 2-3 mi­nu­ta. Za­či­ni­te so­lju, bi­be­rom, pa sklo­ni­te s va­tre.

3Sta­vi­te pa­stu da se ku­va u do­sta po­so­lje­ne, klju­ča­le vo­de, oce­di­te je ka­da bu­de al den­te i uba­ci­te je ti­ganj s ra­gu­om. Do­bro iz­me­šaj­te, pa po­slu­ži­te uz par­me­zan ise­čen na li­sti­će.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 15 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 20 mi­nu­ta

Tro­šak:

680 kcal po por­ci­ji

Si­ro­vi sos

Sve sa­stoj­ke ise­ci­te na koc­ki­ce i po­me­šaj­te ih s uljem, za­či­ni­ma, so­lju i bi­be­rom, pa osta­vi­te me­ša­vi­nu da od­sto­ji 1 sat pre ne­go što je is­ko­ri­sti­te za za­či­nja­va­nje sku­va­ne te­ste­ni­ne. 

Mi­ni-mus s par­me­za­nom

za 6 oso­ba

500 g mor­ta­de­le, 20 g bra­šna, 20 g pu­te­ra, 2 dl mle­ka, 2 dl pa­vla­ke za ku­va­nje, 12 g že­la­ti­na u li­sti­ći­ma, ne­ko­li­ko li­sto­va ru­ko­le, 20 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, mu­škat­ni ora­ščić, so

1Omek­šaj­te že­la­tin u hlad­noj vo­di. Ras­to­pi­te pu­ter u šer­pi­ci, do­daj­te mu bra­šno, a za­tim i mle­ko u tan­kom mla­zu, stal­no me­ša­ju­ći. Ku­vaj­te be­ša­mel 5-6 mi­nu­ta, do­daj­te par­me­zan, pr­sto­hvat so­li, ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća i is­ce­đen že­la­tin, pa me­šaj­te dok se ne ras­to­pi.

2Isec­kaj­te mor­ta­de­lu u blen­de­ru (sa­ču­vaj­te 1 šni­tu za de­ko­ra­ci­ju) da do­bi­je­te fi­nu pa­stu, pa je do­daj­te be­ša­me­lu. Do­daj­te i umu­će­nu pa­vla­ku, pa do­bi­je­nu sme­su ras­po­re­di­te u 6 ka­lu­pa preč­ni­ka 6 cm.

3Pre­ba­ci­te mu­se­ve u fri­ži­der i osta­vi­te ih da se ste­žu naj­ma­nje 6 sa­ti. Pred ser­vi­ra­nje, iz­vr­ni­te mu­se­ve i po že­lji ih ukra­si­te pre­o­sta­lom mo­ca­re­lom ise­če­nom na ži­li­jen i ru­ko­lom.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta + 6 sa­ti

Ku­va­nje: 10 mi­nu­ta

Tro­šak:

745 kcal po por­ci­ji

Svinj­ski ro­lat s bli­tvom

za 6 oso­ba

500 g mle­ve­nog svinj­skog me­sa, 300 g mla­de bli­tve, 4 šni­te mor­ta­de­le, sva­ka od po oko 80 g, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 2 ja­je­ta, ka­ši­či­ca ma­jo­ra­na, ma­lo mu­škat­nog ora­šči­ća, so, bi­ber

1Odvo­ji­te li­sto­ve bli­tve od sta­blji­ka, pa sta­blji­ke od­ba­ci­te. Li­sto­ve blan­ši­raj­te u klju­ča­loj po­so­lje­noj vo­di par se­kun­di, pa ih na­krat­ko po­to­pi­te u le­de­nu vo­du i iz­va­di­te na kr­pu da se oce­de.

2Slo­ži­te li­sto­ve bli­tve, ta­ko da se de­li­mič­no pre­kla­pa­ju, na uljem pre­ma­zan list pa­pi­ra za pe­če­nje da for­mi­ra­ju pra­vo­u­ga­o­nik di­men­zi­ja oko 30x40 cm. Po­me­šaj­te me­so s ja­ji­ma, si­rom, ma­lo so­li, ma­jo­ra­nom, bi­be­rom i mu­škat­nim ora­šči­ćem.

3Pre­ko li­sto­va bli­tve po­sta­vi­te šni­te mor­ta­de­le, po­krij­te sme­som od me­sa i uro­laj­te u ko­map­ktan ro­lat. Umo­taj­te ga u pa­pir za pe­če­nje s ko­jim ste ra­di­li, kra­je­ve uve­ži­te da do­bi­je ob­lik bom­bo­ne, pa pe­ci­te 45 mi­nu­ta na 180˚C.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 20 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 45 mi­nu­ta

Tro­šak:

355 kcal po por­ci­ji

Gur­man­ska ide­ja

Šnic­li­ce s pi­sta­ći­ma

za 4 oso­be

Iz 2 šni­te mor­ta­de­le de­blji­ne oko 0,5 cm mo­dlom preč­ni­ka oko 3 cm ise­ci­te 8 di­sko­va. Di­sko­ve uva­ljaj­te pr­vo u bra­šno, za­tim u umu­će­no ja­je i na kra­ju u pre­zle. Pr­ži­te ih u te­flon­skom ti­ga­nju na 40 g is­to­plje­nog pu­te­ra ne­ko­li­ko mi­nu­ta, dok se ne za­pe­ku sa svih stra­na. Oce­di­te ih na pa­pir­nom ubru­su. Krup­no isec­kaj­te 40 g oči­šće­nih pi­sta­ća i 1 ka­ši­ku ka­pa­ra, pa tu me­ša­vi­nu po­slu­ži­te uz šnic­li­ce od mor­ta­de­le.

Pi­ta od si­ra i bo­ra­ni­je sa bo­silj­kom

za 8 oso­ba

4 šni­te mor­ta­de­le, sva­ka od po 100 g, 500 g li­sna­tog te­sta, 500 g ri­ko­te ili srem­skog si­ra, 1 ve­zi­ca bo­silj­ka, 50 g ren­da­nog par­me­za­na ili gra­na pa­da­na, 200 g mla­de bo­ra­ni­je, 1 ja­je, so, bi­ber

1Oči­sti­te bo­ra­ni­ju, ope­ri­te je, ku­vaj­te 10 mi­nu­ta u klju­ča­loj, po­so­lje­noj vo­di, pa je oce­di­te, osta­vi­te da se ohla­di tan­ko ise­ci­te. Odvo­ji­te žu­man­ce od be­lan­ce­ta. Po­me­šaj­te srem­ski sir sa so­lju, bi­be­rom, par­me­za­nom, be­lan­ce­tom, bo­ra­ni­jom i de­se­tak li­sto­va bo­silj­ka ise­če­nih na tra­či­ce.

2Raz­vu­ci­te 250 g te­sta na li­stu pa­pi­ra za pe­če­nje, na sre­di­nu na­ma­ži­te 1/4 sme­se s bo­ra­ni­jom, osta­vlja­ju­ći pra­zan pro­stor od par cm oko svih ivi­ca, pa pre­ko po­sta­vi­te 1 šni­tu mor­ta­de­le. Re­đaj­te slo­je­ve na isti na­čin dok ne utro­ši­te sve sa­stoj­ke za fil.

3Ivi­ce ko­je ste osta­vi­li pra­zne pre­ma­ži­te s ma­lo vo­de i po­tom pi­tu po­klo­pi­te pre­o­sta­lim, raz­vu­če­nim te­stom, pa­ze­ći da ne osta­ne va­zdu­ha iz­me­đu fi­la i te­sta. Vi­šak te­sta od­se­ci­te, pa pri­čvr­sti­te ivi­ce. Po­vr­ši­nu pi­te pre­ma­ži­te žu­man­ce­tom umu­će­nim s par ka­pi vo­de, ukra­si­te vi­škom te­sta i pe­ci­te oko 35 mi­nu­ta na 200˚C. Po­slu­ži­te to­plo ili hlad­no.

jed­no­stav­no

Pri­pre­ma: 25 mi­nu­ta

Ku­va­nje: 45 mi­nu­ta

Tro­šak:

505 kcal po por­ci­ji

Tags:
Povezane teme

GASTRO

Recept za svadbenu tortu princa Harija i Megan Markl

Pripremite tortu koja je postala najtraženija nakon kraljevskog venčanja.

GASTRO

Trendovi u hrani: hleb u boji

Plavi sendviči, ružičasto-žute lepinje, hleb u duginim bojama - švedski kuvari uveli su u modu neobičan trend.

GASTRO

Napravite omiljeni napitak - Aperol Spritz

Aperol Spritz je jedan od najmodernijih letnjih koktela u Evropi.

GASTRO

Krem čorba od tikvica sa mirođijom

Ukoliko ste ljubitelj čorbica onda ne smete propustiti i ne isprobati ovaj recept!

GASTRO

Pljeskavice od tikvica

Predlažemo da ovog proleća tradicionalne pljeskavice zamenite pljeskavicama od tikvica.

GASTRO

Letnji kiš sa tikvicama

Predstavljamo vam recept za ukusan kiš sa tikvicama!

GASTRO

Tikvice punjene mesom i mocarelom

Ukoliko ne znate šta danas da pripremite za ručak, predlažemo sočne tikvice punjene mesom i mocarelom.

GASTRO

Rolnice punjene krem-sirom

Bilo da su pohovane, punjene, grilovane, u musaki, pasti ili deo nekog kolača – tikvice su odličan izbor za trpezu

GASTRO

Čizkejk brauni sa malinama

Ukusna mešavina koja će zadovoljiti i najveće gurmane.

GASTRO

Trendi hrana: sladoled od jorgovana

Španski kuvar pravi jedinstveni sladoled!

GASTRO

Banoffee torta sa karamelom (bez pečenja)

Mi volimo torte bez pečenja - naša omiljena je zdrava verzija Banoffee torte.

GASTRO

Rolat od mesa punjen pečurkama sa sosom od nara

Dobro poznatu mesnu deliciju možete poslužiti i hladnu, baš kao i kiselkasto-slatki voćni preliv.

GASTRO

Meso na inovativan način – Juneći gulaš

Neizostavno meso pripremljeno na tradicionalan, a opet inovativan način.

GASTRO

Ukusni sok od četiri citrusa

Ukusni kokteli puni vitamina jačaju imuni sistem i dovode telo u fomu.

© Copyright 2019. All Rights Reserved, Astrology.

Developed by